Áp dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn mới đã đề cập đến thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế

03/04/2021

Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề nghị các bộ, ngành địa phương khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phải đúng mục đích, phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nghiên cứu khoa học, đào tạo và phòng tránh thiên tai

21/03/2021

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Những năm qua, việc đầu tư kịp thời các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, chuyên ngành, nhất là phục vụ công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

05/03/2021

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top