Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài khoa học xã hội và nhân văn "Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2010 - 2016 và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top