24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy